Výběr ligy:

Informace o zpracování osobních údajů

Vážené členky a členi ČKBF, hráčky a hráči i příznivci kuželek a bowlingu,

v tomto roce nás čekají změny v oblasti ochrany osobních údajů a ve způsobu komunikace s Vámi. Tyto změny souvisí s evropskými nařízeními GDPR (General Data Protection Regulation) a ePrivacy (Regulation on PRivacy and Electronic Communications). GDPR začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V souvislosti s tím jsme zahájili proces přizpůsobení všech aspektů a procesů zpracování Vašich osobních dat, včetně přijetí interních směrnic, abychom všem náležitostem tohoto nového nařízení vyhověli. Je pro nás podstatné zachovat výsledkový a informační servis, na jaký jste zvyklí a proto Vás prosíme, abyste poskytli Váš souhlas na základě nových nařízení Evropské Unie.

Název: Česká kuželkářská a bowlingová federace

Sídlo: Zátopkova 100/2, Praha 6, PSČ 169 00

IČO:49279572

zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 4977

Kontaktní údaje správce osobních údajů: Česká kuželkářská a bowlingová federace, Zátopkova 100/2, Praha 6, PSČ 169 00, e-mail: info@ckbf.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Jaromír Šula, Česká kuželkářská a bowlingová federace,

Zátopkova 100/2, Praha 6, PSČ 169 00, e-mail: sula@ckbf.cz

Tento dokument obsahuje podrobnější informace související s poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů a s jeho plným pochopením.

Tato informace o zpracování osobních údajů podrobněji odpovídá na následující otázky:

1)Kdo spravuje Vaše osobní údaje, resp. kdo je jejich správcem?

2)Kdo je to pověřenec pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

3)Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování?

4)Jaké osobní údaje používáme?

5)Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

6)Komu souhlas udělujete?

7)Kdo může Vaše osobní údaje zpracovávat?

8)Po jakou dobu budou Vaše osobní údajů uloženy?

9)Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

10)Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo nutný?

11) Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje resp. Kdo je jejich správcem?

Správcem Vašich osobních údajů je Česká kuželkářská a bowlingová federace, se Zátopkova 100/2, Praha 6, PSČ 169 00, IČO: 49279572, zapsaná ve veřejném rejstříku vedenému u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 4977 (dále jen „ČKBF").

2. Kdo je to pověřenec pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba jmenovaná správcem nebo zpracovatelem osobních údajů na základě jeho profesních kvalit, která plní zákonem stanovené úkoly, zejména působí jako kontaktní místo pro Vás, jako našeho klienta, ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv ve smyslu zákona.

V rámci ČKBF je pověřencem pro ochranu osobních údajů pan Jaromír Šula. Obracet se na něj se svými podáními můžete prostřednictvím e-mailové schránky sula@ckbf.cz

3. Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování (důvod zpracování)?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je evidence členů spolku (pobočných spolků) jak jí požadují legislativní normy, dále například evidence sportovců podle Zákona o podpoře sportu a samozřejmě organizace a vyhodnocení sportovních soutěží jako takových. Konkrétně je účelem Vašeho souhlasu:

a.Vedení evidence členské základny spolku a členské základny ČUS na základě interních směrnic a s tím souvisejících činností

b.Identifikace soutěžících v kuželkářských a bowlingových soutěžích

c.Možnost kontaktovat Vás s informačním servisem a zprávami o činnosti federace a všech jejích pobočných spolků

d.Možnost předávat Vaše osobní údaje pobočným spolkům a jiným organizátorům kuželkářských a bowlingových soutěží; samozřejmě jen tehdy pokud to je nezbytně nutné

e.Žádosti o dotace na základě par. 6b ZOPS

f.Možnost oslovit Vás též elektronicky.

Nechceme naše členy obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací. Osobní údaje, které s Vaším souhlasem zpracováváme, využíváme pouze v souladu s předmětem činnosti ČKBF a všech jejích pobočných spolků. Komunikace probíhá všemi kanály včetně elektronických (e-mail, SMS, webové rozhraní).

Ze sportovních i společenských akcí, pořádaných ČKBF a jejími pobočnými spolky je obvykle vyhotovováno běžné fotografické a audio/videozpravodajství. O závodu a jeho výsledcích také může být přiměřeně referováno v médiích či v rámci propagace bowlingových a kuželkářských sportovních soutěží.

Kompletní výsledky závodu jsou zpracovávány pobočnými spolky, vyvěšeny po soutěži po přiměřenou dobu v místě konání a výsledek konkrétního účastníka mu může zaslán formou SMS nebo e-mailu. Pobočné spolky ČKBF zveřejňují tyto výsledky na svých webech serveru www.czechbowling.cz; www.bowlingovaliga.cz; www.ablweb.czwww.kuzelky.cz (a to včetně jména a příjmení účastníka, případně roku narození, pohlaví, příslušnosti ke klubu a výsledků jak celkových, tak v jednotlivých kategoriích).

4. Jaké osobní údaje používáme?

Používáme pouze osobní údaje, které jsou pro výše uvedené účely zpracování nezbytné. Jedná se zejména o:

- Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo)

- Kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, email)

- Fotografické záznamy, video záznamy případně audio záznamy

5. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Údaje zpracovávané v rámci souhlasu pocházejí především z Vašich přihlášek, soupisek a výsledkových listů soutěží a soutěží jako takových v kuželkářském a bowlingovém sportu.

6. Komu souhlas udělujete?

Souhlas se zpracováním výše uvedených kategorií Vašich osobních údajů udělujete zapsanému spolku Česká kuželkářská a bowlingová federace a berete na vědomí, že správce předává Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje těmto dalším zpracovatelům, pro které jsou údaje nutné v rámci organizace sportovní činnosti v jejich konkrétní odvětví:

- Česká bowlingová asociace, pobočný spolek České kuželkářská a bowlingová federace, IČO: 70949794 se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6, PSČ 169 00

- Česká kuželkářská asociace, pobočný spolek České kuželkářská a bowlingová federace, IČO: 70939055 se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6, PSČ 169 00 a krajským svazům ČKA

- České unii sportu, se sídlem Zátopkova 100/2 (včetně okresních sdružení ČUS), příslušným orgánům státní správy a samosprávy a případně dalším organizátorům kuželkářských a bowlingových soutěží

7

7. Kdo může Vaše osobní údaje zpracovávat?

Zákonná úprava ochrany osobních údajů dává jejich správci možnost pověřit zpracováním zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každá fyzická nebo právnická osoba, která na základě právního předpisu nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje. Použije-li tento postup při zpracování Vašich osobních údajů ČKBF, stává se tak pouze za předpokladu, že jsou standardy ochrany osobních údajů u konkrétního zpracovatele smluvně garantovány minimálně na stejné úrovni jako v ČKBF a že takový zpracovatel splňuje právními předpisy stanovené podmínky. Zpracovatelé, které společnost ČKBF využívá ke zpracování Vašich osobních údajů, jsou uvedeni v předchozím odstavci. Konkrétně fyzicky Vaše data zpracovávají:

 • Zaměstnanci a funkcionáři (rozhodčí) ČKBF a jejích pobočných spolků, České unie sportu a příslušné orgány státní správy a samosprávy
 • Organizátoři kuželkářských a bowlingových soutěží

8. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy?

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který udělujete ČKBF je platný a účinný po celou dobu Vašeho členství v ČKBF a následujících 5 let po jeho ukončení nebo do doby, než souhlas odvoláte.

Po skončení účinnosti Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů budou Vaše osobní údaje vymazány, anonymizovány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není nutný Váš souhlas.

9. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

- Právo na přístup — můžete ČKBF požádat o přístup k osobním údajům, které se Vás týkají

- Právo na opravu — můžete ČKBF požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají

- Právo na výmaz — můžete ČKBF požádat, aby vymazala Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

a.osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b.odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

c.Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

d.Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

- Právo na omezení zpracování — můžete ČKBF požádat, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

a.popřel jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby ČKBF mohla přesnost osobních údajů ověřit;

b.zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

c.ČKBF již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d.vznesl jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody ČKBF převažují nad Vašimi oprávněnými důvody

- Právo na přenositelnost údajů — máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl ČKBF, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

- Právo na odvolání souhlasu — máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat

- Právo vznést námitku — můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ČKBF

- Právo podat stížnost — máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

10. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo nutný?

Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů je dobrovolné.

11. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv písemně odvolat na adrese Česká kuželkářská a bowlingová federace, Zátopkova 100/2, Praha 6, PSČ 169 00, e-mail: info@ckbf.cz, zároveň můžete kdykoliv bez jakýchkoliv zvláštních nákladů zakázat použití své elektronické adresy k zasílání nevyžádané korespondence.

Dnes se hraje

Dnes se žádný turnaj nehraje...

Zítra se bude hrát

Zítra se žádný turnaj hrát nebude...

Partneři České bowlingové ligy
 • Pivovar Svijany
 • Lion sport
 • Smarty Drink
 • Firo Tour
 • Xbowling
 • Kinect
 • M&M Reality
 • Sabe
 • Strike Shop
 • Kooperativa
 • Hlawa creative
 • Printex
 • Národní sportovní agentura
 • Silvernite